Przejdź do treści

Polityka Prywatności

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że BFS zabudowy balkonów & tarasów., NIP:
8321136983, Regon: 730379661, adres siedziby: 20-469 Lublin , ul. Budowlana 21 przetwarza
Państwa dane, które przekazali nam Państwo na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają
charakter danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony
danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem Ochrony Danych (RODO),
celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy
przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w zależności
od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych
źródeł.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: administrator danych) jest: BFS
  zabudowy balkonów & tarasów., NIP: 8321136983, Regon: 730379661, adres siedziby: 20-469
  Lublin , ul. Budowlana 21 .
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na podany
  powyżej adres lub pocztą elektroniczną:rodo@bfs-szklanezabudowy.pl.
 3. Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko,
  nazwa firmy, nr NIP, adres), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej).
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy
  przygotowania lub realizacji umowy, której stroną jest Pani/Pan;
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas
  ciążących takich rozliczenia finansowe, w tym podatkowe,
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy
  przekazywania Pani/Panu informacji handlowych kontrahentów Administratora, na podstawie
  uprzednio przez Panią/Pana wyrażonej zgody;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy marketingu
  własnego Administratora lub obrony praw lub dochodzenia roszczeń;
 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania kompleksowej informacji w
  ramach oferowanych przez administratora danych produktów lub usług, w celu prawidłowego
  dokonywania transakcji handlowych i świadczenia usług między nami, przesłania ofert, reklamacji
  czy zapytań, dochodzenia roszczeń, jak również w celach podatkowych i rachunkowych.
 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim zostały one
  udostępniane przez Panią/Pana.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
  danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Do kategorii odbiorców danych osobowych
  należą: podmioty uczestniczące w realizacji usługi, instytucje księgowe, operatorzy pocztowi,
  kurierzy, podmioty świadczące usługi informatyczne, podmioty świadczące usługi prawne i w
  zakresie dochodzenia należności, firmy współpracujące i transportowe.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza
  Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres
  niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, tj. przez okres
  trwania umowy oraz okres niezbędny po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń,
  wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych – w granicach art. 15
  RODO,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych – w granicach art. 16
  RODO,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych – w granicach art. 17
  RODO,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – w
  granicach art. 18 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych – w granicach art. 20 RODO,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
  technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
  zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy
  dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 2. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do świadczenia usługi a
  konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usługi lub realizacji
  umowy,
 3. Pani/Pana dane NIE będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
  profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.